So svojím novým vozidlom Ford ste získali možnosť využívať asistenčné služby Ford 24 hodín denne po dobu 2 rokov od prvej registrácie vozidla. Táto služba obsahuje: pomoc a jednoduché opravy na ceste, odtiahnutie k najbližšiemu autorizovanému servisu Ford, poskytnutie alternatívnych možností pre zaistenie mobility. Ak budete potrebovať pomoc v dôsledku poruchy vozidla, kontaktujte najprv asistenčnú službu (nerobte vlastné opatrenia). Volajte na nižšie uvedené telefónne čísla:

Slovensko: 0800 126 195 bezplatná linka
Zahraničie: 
00 421 2 49 205 960

24-hodinová pomoc na ceste v prípade poruchy

Asistenčná služba Ford Assistance je program pomoci na ceste v prípade poruchy, určená hlavne na zaručenie spokojnosti vodičov vozidiel Ford. Tento program poskytuje pomoc pri poruche vozidla. Služba Ford Assistance je k dispozícii pre všetky nové osobné a úžitkové vozidlá Ford odo dňa prvej registrácie a platí pre vozidlo, zahŕňajúc každého, kto s vaším dovolením riadi vaše vozidlo Ford. Poskytovanie tejto služby je obmedzené niektorými dôvodmi nepojazdnosti. Ak nie je možná oprava na ceste, môžeme vám a vašim spolucestujúcim ponúknuť, podľa nášho uváženia, náhradné spôsoby dosiahnutia vášho cieľa alebo návrat domov, tieto zahŕňajú náhradné vozidlo, pokračovanie cesty a ubytovanie v hoteli. Služba Ford Assistance je v celej Európe k dispozícii 24 hodín denne, každý deň v roku. Službu Ford Assistance si zaobstaráte telefonátom na telefónne číslo, ktoré je uvedené v časti Asistenčné služby Ford na vnútornej strane predného obalu tejto knihy, bez ohľadu na miesto, kde k poruche vozidla došlo. Ak budete potrebovať pomoc v dôsledku poruchy vozidla, kontaktujte najprv asistenčnú službu Ford. (Prosím, nerobte vlastné opatrenia.) Keď telefonujete na službu Ford Assistance, pripravte si nasledujúce informácie: vaša presná poloha, kontaktné telefónne číslo, registračné číslo vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN). Telefonické hovory do Ford Assistance môžu byť zaznamenávané, aby sa preverili údaje, ktoré môžu byť neúplné alebo nejasné. Okrem toho, nahrávky môžu byť použité na účely školenia.

Služba Ford Assistance doma

Ak je vaše vozidlo nepojazdné, doma alebo niekde na ceste, postará sa oň služba Ford Assistance. Ak sa vozidlo nedá opraviť na mieste, odtiahneme ho do najbližšieho alebo najvhodnejšieho autorizovaného servisu Ford. Ak nebude možné vozidlo opraviť v ten istý deň, môžeme vám, podľa nášho uváženia, poskytnúť jedno z nasledovných riešení: Ak služba Ford Assistance, t.j. oprava vášho vozidla, nemôže byť dokončená v primeranom čase a vaše vozidlo ostane nepojazdné, môžeme, podľa nášho uváženia, počas opravy vášho vozidla zariadiť a zaplatiť náhradné vozidlo na dobu 2 pracovných dní. Budete potrebovať platný vodičský preukaz a zálohu z kreditnej karty. Uvedomte si, prosím, že nemôžeme zaručiť dostupnosť neštandardných vozidiel. Ak nie je možné dokončiť opravu vozidla v ten istý deň, môžeme pre vás a vašich spolucestujúcich, podľa nášho uváženia, zariadiť a zaplatiť primerané náklady na pokračovanie vašej cesty. (platné za určitých okolností) Ak nie je možné dokončiť opravu vozidla v ten istý deň a ubytovanie počas noci je praktickejšia voľba, môžeme pre vás a vašich spolucestujúcich, podľa nášho uváženia, zaplatiť primerané náklady na ubytovanie. (platné za určitých okolností) Po dokončení opravy, ak je miesto opravy vozidla vzdialené viac ako 80 km od vášho bydliska, zariadime a zaplatíme, podľa nášho uváženia, cestu do autorizovaného servisu Ford, a to buď cestu vlakom v prvej triede alebo v prípadoch, ak by cesta vlakom trvala viac ako šesť hodín, cestu lietadlom v turistickej triede. Prekládka komerčne prepravovaného tovaru (iba Transit, Transit Connect a Ranger): Služba Ford Assistance zariadi, keď to bude možné, prekládku tovaru do iného vozidla. (platné za určitých okolností)

Služba Ford Assistance pri cestách do zahraničia

Podrobnosti, týkajúce sa krajín, pokrytých asistenčnou službou, nájdete v kapitole definície a výnimky. Ak je vaše vozidlo nepojazdné, postará sa oň služba Ford Assistance. Ak nie je možné problém vyriešiť na ceste, môžeme, podľa nášho uváženia, zariadiť a zaplatiť za odtiahnutie vášho vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Ford. Na určitých diaľniciach, v niektorých európskych krajinách, musíte použiť oficiálne SOS boxy nachádzajúce sa na krajnici, aby ste si dohodli prvotné odtiahnutie. Budete spojený s asistenčnou službou, pokrývajúcou túto časť diaľnice, pretože sú súkromné a nie sú kryté službou Ford Assistance. Potom budete odtiahnutý na bezpečné miesto. Avšak pri najbližšej príležitosti by ste mali kontaktovať Ford Assistance, aby sme mohli ihneď po odtiahnutí vášho vozidla z diaľnice zabezpečiť najvhodnejšiu pomoc. Náklady na odtiahnutie z takejto diaľnice, by ste si mali od Ford Assistance žiadať späť. Ak nie je možné vozidlo opraviť alebo opravu nie je možné dokončiť do 5 dní, môžeme, podľa nášho uváženia, zariadiť a zaplatiť za prepravu vášho vozidla do autorizovaného servisu Ford, najbližšieho k vášmu bydlisku. Maximálna suma hradená službou Ford Assistance za prepravu vozidla nepresiahne trhovú hodnotu vášho vozidla. Ak nebude možné vozidlo opraviť v ten istý deň, môžeme vám, podľa nášho uváženia, poskytnúť jedno z nasledovných riešení. Za predpokladu, že vaše vozidlo bolo odtiahnuté službou Ford Assistance, môžeme, podľa nášho uváženia, počas opravy vášho vozidla zariadiť a zaplatiť náhradné vozidlo na dobu 2 pracovných dní. Prenajímateľovi bude musieť predložiť platný vodičský preukaz a uhradiť zálohu z kreditnej karty. Uvedomte si, prosím, že nemôžeme zaručiť dostupnosť vozidiel s príslušenstvom, ako sú strešné nosiče, ťažné zariadenia atď. Ak sa vám na ceste do plánovaného cieľa pokazilo vozidlo, a kvôli nepojazdnosti bolo prevezené do autorizovaného servisu Ford, kde nie je možné v ten istý deň opravudokončiť, mohli by ste si priať pokračovať v ceste. V takomto prípade môžeme, podľa nášho uváženia, zariadiť a zaplatiť primerané cestovné náklady pre vás a vašich spolucestujúcich. Môžete si priať počkať na dokončenie opráv. Ak je preto ubytovanie počas noci praktickejšia voľba, môžeme pre vás a vašich spolucestujúcich, podľa nášho uváženia, zaplatiť primerané náklady na ubytovanie. (platné za určitých okolností) Okrem toho môže Ford Assistance zabezpečiť: Môžeme odovzdať naliehavý odkaz rodine, zamestnávateľovi alebo priateľom, ak došlo k oneskoreniu vašej cesty kvôli nepojazdnosti vášho vozidla. Ak je miesto opravy vozidla vzdialené viac ako 80 km od vášho bydliska, môžeme vám, podľa nášho uváženia, po dokončení opravy zariadiť a zaplatiť cestu do autorizovaného servisu Ford vlakom v prvej triede alebo v prípadoch, ak by cesta vlakom trvala viac ako 6 hodín, cestu lietadlom v turistickej triede. (platné za určitých okolností) Prekládka komerčne prepravovaného tovaru (iba Transit, Transit Connect a Ranger): Služba Ford Assistance zariadi, keď to bude možné, prekládku tovaru do iného vozidla. (platné za určitých okolností)

Obmedzenia služby Ford Assistance

Prostredníctvom jednej zo spoločností prenajímajúcich vozidlá, vám bude poskytnuté vozidlo. Musíte súhlasiť s ich podmienkami prenájmu a budete zodpovedný za náklady na palivo. Poistné podmienky definujú, že musíte byť držiteľom platného vodičského preukazu minimálne 12 mesiacov. Osoby vo veku 18 až 20 rokov si musia vybaviť vlastné poistenie. Niektoré obmedzenia vo vašom vodičskom preukaze môžu zabrániť tomu, aby ste si mohli prenajať vozidlo. Ak si odtiahnutie vášho vozidla vyžaduje použitie špeciálneho zariadenia, všetky takto vzniknuté náklady vám budú vyúčtované. Tieto náklady vám môžu byť, v súlade s podmienkami vášho poistenia, vrátené. Vyhradzujeme si právo účtovať vám akékoľvek náklady spôsobené uviaznutím vášho vozidla na zasneženej ceste, na vozovke zaplavenej vodou, v piesku, blate alebo tým, že je ťažko dostupné. Ak vaše vozidlo zapríčinilo nehodu, ktorú vyšetruje polícia a následne je vozidlo políciou odtiahnuté, budete zodpovedný za úhradu nákladov za vydanie vozidla ešte pred tým, ako budeme môcť vaše vozidlo odviezť. Tieto náklady môžu byť kryté z poistenia vášho vozidla. Prosím, buďte si vedomý toho, že nepriaznivé poveternostné podmienky, ako silný vietor, sneh alebo záplavy, môžu prakticky znemožniť zásah Ford Assistance, kým sa počasie nezlepší. Našou neodkladnou prioritou je zabezpečiť, aby ste vy a vaši spolucestujúci boli odvedení na bezpečné miesto a môže sa stať, že o vaše vozidlo bude postarané až neskôr. Ak je vaše vozidlo nepojazdné, môžeme, podľa nášho uváženia, odtiahnuť váš karavan alebo obytný príves (ak sa dá odtiahnuť) na bezpečné miesto. Platné za určitých podmienok. Avšak pracovníci služby Ford Assistance nebudú zodpovední za žiadny prepravovaný tovar. Nákladné vozidlá s prívesmi môžu využiť výhodu pokračovania nákladu, vysvetlenú na predchádzajúcich stranách. Podľa nášho uváženia, ak je vaše vozidlo nepojazdné z dôvodu rozbitia skla, vandalizmu, krádeže alebo nehody, bude vám poskytnutá iba pomoc na ceste a odtiahnutie. V prípade, že Ford Assistance vykoná na vozidle dočasné opravy, je potom v zodpovednosti oprávneného vodiča kontaktovať autorizovaný servis Ford kvôli dohodnutiu riadnej opravy. Ak sa tak nestane, výsledkom môže byť zrušenie záruky na vozidlo. Budete požiadaný, aby ste službe Ford Assistance poskytli podpísaný zoznam všetkých vecí, ktoré sa vo vašom vozidle nachádzali pred prevozom. Ford Assistance, ani jej zástupcovia, nebudú zodpovední za následnú stratu alebo poškodenie žiadnej veci, ktorá nebola uvedená v tomto zozname.

Definície a výnimky

Nasledujúce slová a výrazy použité v tejto knižke znamenajú nasledovné: „Vozidlo“ je vozidlo, ktoré je oprávnené využívať službu Ford Assistance a „Nepojazdnosť“ stav oprávneného vozidla, keď je nepojazdné z dôvodu poruchy. Ford Assistance nebude hradiť: žiadne vzniknuté výdavky, bez predchádzajúceho schválenia Ford Assistance, žiadne výdavky, ktoré by ste bežne hradili sami, ako je palivo, poplatok za preťaženie a mýto, cenu za vymenené diely, ak nie sú kryté zárukou Ford, žiadne náklady vzniknuté v dôsledku účasti na automobilovej súťaži, rely, testoch rýchlosti a odolnosti, žiadne náklady vzniknuté tým, že vaše vozidlo bolo zanedbané a ponechané v nepojazdnom stave alebo nebolo servisované podľa odporúčaní výrobcu. Ak je, podľa úsudku Ford Assistance, aktuálna porucha zapríčinená nedostatočnou údržbou, vyhradzujeme si právo obmedziť pomoc na odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Ford, žiadne náklady vyplývajúce z toho, že ste boli pod vplyvom alkoholického nápoja alebo drog, alebo z vdychovania omamných látok, žiadne náklady vzniknuté nesprávnou činnosťou zákazníka, napr. nesprávne palivo, vyprázdnenie nádrže, kľúče zamknuté vo vozidle alebo strata kľúčov, žiadne nepriame škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z nepojazdnosti, za predpokladu, že nič nebude vylučovať našu zodpovednosť za podvod, smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou. Nič v týchto podmienkach nebude mať vplyv na vaše zákonné práva, poškodenie alebo zranenie spôsobené oprávneným vodičom alebo vyplývajúce z jeho účasti na trestnom čine alebo priestupku, odškodnenie za kone, dobytok alebo domáce zvieratá.